Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk Utherapie , gevestigd te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72235373.

Utherapie wordt in dit schrijven verder vernoemd als Utherapie.

Artikel 2. Aanbod

Een AbvC counselor is een psychosociaal therapeut die – op basis van ervaringsgerichte, empirische modellen en met gebruik van evidence based methoden – cliënten begeleidt die stressreacties ervaren naar aanleiding van een psychosociaal probleem. Dit gebeurt bij Utherapie aan de hand van individuele counselingsgesprekken, met behulp van verschillende (verander)technieken. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt

De persoon welke een counselingsgesprek heeft bij Utherapie .

Artikel 4. Privacy

Wat tijdens de gesprekken bij Utherapie besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt melding gedaan worden van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft Utherapie de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan Utherapie door de cliënt niet worden aangesproken.

Artikel 5. Dossier

De wet vereist dat een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt is het mogelijk om een verzoek tot inzage in te dienen. Hiervoor kan een separate afspraak gemaakt worden.

Artikel 6. Derden

Informatie aan derden wordt door Utherapie alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt in het laatste geval hier door Utherapie van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van Utherapie besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming kan een tweede gesprek gepland worden, of op verzoek van de cliënt kan het kennismakingsgesprek overgaan in een eerste counselingsgesprek. Mocht echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan is het kennismakingsgesprek daarmee afgerond.

Artikel 8. Aantal counselingsgesprekken

Utherapie gaat uit van gemiddeld 10 gesprekken per begeleidingstraject. Korter of langer is ook mogelijk, dit is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt. Mocht Utherapie om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal Utherapie de cliënt, na haar akkoord, doorverwijzen naar de huisarts, een andere instantie of therapeut.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De counselor begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling. Een cliënt die behandeld wordt in de psychiatrische hulpverlening komt niet in aanmerking voor een counselingsbegeleidingstraject – mits in overleg en akkoord door psychiatrische hulpverlener.

Artikel 10. Verhindering / No show

Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 48 uur van tevoren wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt het volledige consult (met het tarief geldend voor 1 uur) alsnog in rekening gebracht. Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor Utherapie niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Utherapie zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Tarieven

Voor nieuwe cliënten staan op de website www.utherapie.nl de geldende tarieven vermeld. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling

Van elk gesprek ontvangt de cliënt direct na het gesprek een factuur. Betaling van de factuur vindt plaats door middel van contante betaling of directe mobiele overboeking na afloop van he counselingsgesprek. Op verzoek kan, in uitzonderingsgevallen en na akkoord van Utherapie , de factuur binnen enige dagen na dagtekening worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door d ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding. Als de cliënt niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Utherapie voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt. Onder deze kosten vallen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 13. ABvC

De counselor is ingeschreven bij beroepsvereniging ABvC (registratienummer: 118229
en houdt zich aan de door de ABvC opgestelde beroepscode (www.abvc.nl)

Artikel 14. Locatie

In principe vinden de gesprekken – op afspraak – plaats op het op de website vermelde praktijkadres. Op verzoek van de cliënt kan het counselingsgesprek mogelijk ook op een andere locatie plaatsvinden. Reis- en eventuele parkeerkosten worden in dit geval vooraf afgesproken.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

Het verstrekte materiaal wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking het verstrekte materiaal en eventuele overige stukken/producten in het kader van de begeleiding tijdens het counseling trajec blijven aan Utherapie voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Utherapie is het de cliënt niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten staat op de website www.utherapie.nl de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor Utherapie . Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Utherapie en overeenkomsten tussen Utherapie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.

Utherapie | KvK nummer 72235373

­